Ogólne warunki

Wstęp

Wersja obowiązująca dla zamówień złożonych od 01/10/2008.

Ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich zamówień produktów nabytych przez jakąkolwiek osobę lub podmiot publiczny lub prywatny (zwanej dalej Klientem), od MemoriasUSB (dalej MemoriasUSB). W przypadkach, gdy istnieją indywidualne warunki (w zamówieniach lub w oddzielnych dokumentach), przedstawione ogólne warunki będą miały zastosowanie zależne od uzgodnionych warunków indywidualnych.

MemoriasUSB jest zarejestrowany na podstawie Wpisu do Rejestru Przedsiębiorców w Madrycie, Tomo: 28.582, Folio: 100, Sección: 8, Hoja: M-514584, Inscripción: 1. NIP: B86151966.

1. Oferta

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o produktach, które chcesz zamówić, prosimy o przeanalizowanie naszego katalogu produktów (dostępny na naszej stronie internetowej).

Produkty oferowane przez MemoriasUSB są opisane najdokładniej jak to możliwe i opierają się na informacjach uzyskanych od naszych producentów, którzy zastrzegają sobie prawo do zmian (bez wcześniejszego ich uprzedzenia), cech swoich produktów.

Fotografie zamieszczone w naszym katalogu mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. W celu uzupełnienia informacji podanych w katalogu, Klient może poprosić MemoriasUSB o próbki produktu, który chce zakupić. W zależności od produktu, próbka ta może być zaoferowana bezpłatnie przez MemoriasUSB, pożyczona lub odsprzedana. We wszystkich przypadkach próbki nie będą spersonalizowane.

Wróć

2. Zamówienie

2.1. Złożenie zamówienia

Przed złożeniem zamówienia, znajdź żądany produkt na naszej stronie, zadecyduj czy chcesz go spersonalizować, wybierz opakowanie i zakres usług które najbardziej pasują do twoich potrzeb. Należy pamiętać, że nie przyjmujemy zamówień na mniej niż 100 szt.

Po otrzymaniu zamówienia, zostanie przesłana faktura Proforma ,którą należy podpisać i opieczętować, a także odesłać do nas z dowodem wpłaty 100 procent kwoty zamówienia. Na fakturze będzie widniała forma płatności wybrana przez Klienta, jak również planowany termin dostawy.

Dokonanie płatności oznacza pełną akceptację przez Klienta naszej oferty i sformalizowanie kontraktu. W konsekwencji, MemoriasUSB nie realizuje zleceń, dopóki nie stwierdzimy, że kwota należności została przekazana na nasze konto. Po potwierdzeniu płatności MemoriasUSB wyśle zamówienie do producenta. W tym momencie Klient nie ma możliwości anulowania złożonego zamówienia, tzn. żadna kwota wpłacona do tego czasu nie będzie podlegała zwrotowi. MemoriasUSB zastrzega sobie prawo nie uwzględniania propozycji zmian po czasie skierowania zamówienia do produkcji. Każdy wniosek w tym zakresie zostanie przeanalizowany indywidualnie. W przypadku, jeśli wnioskowane zmiany będą możliwe, Klient zostanie poinformwany o dodatkowych warunkach realizacji takiego zamówienia.

Wróć

2.2. Anulowanie

Po złożeniu oficjalnego zamówienia nie ma możliwości jego anulowania. W wyjątkowych przypadkach MemoriasUSB może zezwolić na odstąpienie od konkretnych zamówień. Wnioski o dopuszczenie do anulowania zamówienia można złożyć poprzez e-mail sales@pamieciusb.pl , pisemnie lub na fax do 020 8602 0887.

Klientowi zostanie wystawiona faktura za wydatki poniesione do momentu anulowania zamówienia.

Zamówienia nie mogą być anulowane w przypadku kiedy proces produkcyjny został rozpoczęty, niezależnie od potwierdzonej daty dostawy.

Wróć

2.3. Personalizacja

Jeśli chcesz dostosować pamięci USB z logo firmy, musisz wysłać swoje logo i wszystkie inne materiały graficzne do naszego działu produkcji: production@memoriasusb.co.uk . .

Wszystkie pliki które Klient do nas wysyła muszą posiadać format „krzywych” (FAQ). Jeśli nie posiadasz pliku w “krzywych” istnieje możliwość przetworzenia twojego logo przez naszą firmę.

Po otrzymaniu plików graficznych wykonany zostanie projekt produktu i jego komputerowa wizualizacja z zastosowaniem przesłanych materiałów graficznych Klienta.

Dla zobrazowania wyglądu produktu z logo Klienta nasz dział produkcyjny dokona symulacji wyglądu produktu. Proces symulacji jest generowany automatycznie i dlatego nie zawsze musi zgadzać się z ostatecznym wynikiem. Biorąc pod uwagę jakość logo i różne techniki nadruku, przeanalizujemy wybór najlepszego wariantu dla konkretnego projektu i powiadomimy Klienta o końcowym wyniku.

Wróć

2,4. Produkcja próbki

Na życzenie Klienta wysyłamy próbkę fizyczną spersonalizowanego produktu na wskazany adres. Należy powiadomić o takim warunku nasz dział handlowy podczas składania zamówienia.

Przygotowanie próbki powoduje realizację samego zamówienia z co najmniej jedno tygodniowym opóźnieniem, a także konieczność pokrycia związanych z tym kosztów

MemoriasUSB pokrywa tylko wydatki oryginalnego prototypu. Klient będzie musiał pokryć koszty ewentualnych powtórzeń wynikających ze zmian nieuwzględnionych w potwierdzonej wizualizacji.

W przypadku udostępnienia próbek, klient zobowiązuje się zwrócić je w terminie ustalonym przez MemoriasUSB. W razie chęci zatrzymania przez Klienta udostępnionych próbek zostaną one odsprzedane wg. cen określonych przez nasz dział handlowy.

Wróć

2.5. Tolerancje

Pomimo staranności w doborze naszych producentów, mogą pojawić się niewielkie różnice kolorystyczne między końcowymi produktami i kodami PANTONE wskazane przez Klienta.

Różnice w technikach nadruku, a także stała ewolucja składu farb i odcieni używanych (zwłaszcza ze względu na nowe normy ochrony środowiska) oznacza, że tusz i jasność nie zawsze są zgodne z kodami PANTONE podanych przez Klienta.

Te niewielkie różnice są tolerowane i Klient zobowiązuje się je zaakceptować co wyklucza ewentualną możliwość anulowania zamówienia lub roszczenia odszkodowania.

Akceptacja wizualizacji przez Klienta zwalnia MemoriasUSB od odpowiedzialności w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad zaakceptowanego projektu w terminie późniejszym.

Wróć

3. Magazynowanie, transport i odbiór lub dostawa

Zamówienia są zawsze dostarczane przez UPS, światowy lider w międzynarodowych dostawach. Ponadto twoje towary są w 100% ubezpieczone.

Jeśli chcesz otrzymywać zamówienia wcześniej, zapytaj o nasze specjalne usługi Go lub usługę priorytetową.

Wszelkie opóźnienia w dostawie wynikające z powodu sił wyższych i niezależnych od nas (takich jak warunki pogodowe, klęski żywiołowe, opóźnień celnych, problemów transportowych, ataki terrorystyczne, braku płatności, problemów telekomunikacyjnych, aktów prawnych i ograniczeń nałożonych przez rząd każdego państwa, itp. ) nie uprawnia Klienta do anulowania zamówienia, odmowy przyjęcia towarów lub roszczenia wypłaty odszkodowania lub odsetek. MemoriasUSB nigdy nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawach, które nie są jej przypisane.

Wróć

4. Gwarancja

4.1. Jakość

MemoriasUSB oferuje tylko produkty wysokiej jakości, a zatem, zastrzega sobie prawo do wycofania artykułu lub wstrzymania jego dostawy, jeśli Dział Jakości uzna to za konieczne. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o zaistniałej sytuacji.

Wróć

4.2. Zakres gwarancji

Baterie w odtwarzaczach MP3 i MP4 posiadają gwarancję trzy miesięczną (3) od daty wystawienia faktury. Akcesoria sprzedawane przez MemoriasUSB (słuchawki, łańcuszki, smycze, breloki, adaptery USB, kable USB zasilacze, itp.) nie są objęte żadną gwarancją. Reszta urządzeń USB sprzedawanych przez MemoriasUSB objęte są wieczystą gwarancją na wady produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń.

Wróć

4.3. Unieważnienie gwarancji

W następujących przypadkach gwarancje zostaną unieważnione, a zatem nie mogą być zgłaszane przez Klienta:

Produkt był serwisowany przez osoby lub podmioty inne niż MemoriasUSB lub autoryzowane centra napraw.

Kiedy wada lub usterka jest konsekwencją niewłaściwego użytkowania lub obchodzenia się z produktem.

Jeśli wadliwy produkt jest dostarczany do punktu serwisowego bez oryginalnego opakowania lub innego zamiennego opakowania.

Gdy produkt nie jest wysyłany z kopią dowodu dostawy lub faktury.

Aby wysłać materiały na gwarancji do MemoriasUSB, Klient winien zwrócić się do naszego Działu Reklamacji celem uzyskania indywidualnego numeru naprawy, a także dokonać czynności opisanych w sekcji RMA w ogólnych warunkach (patrz poniżej).

Wróć

4.4. Tolerancja ilości

Wszystkie zmówienia są sprawdzane przed opuszczeniem naszego działu sprzedaży. Jednakże, ze względu na tolerancję błędu, ilość jednostek dostarczanych do klienta może być o dwa (2) procent większa lub mniejsza niż ilość zamówiona

Klient zgadza się przyjąć wszystkie towary, jeżeli wydana ilość mieści się w granicach tych dwóch procent (± 2%). MemoriasUSB wystawia fakturę Klientowi za dokładną ilość jednostek.

Wróć

5. Reklamacje i zwroty

5.1 Odbiór towarów i zarządzanie DOA (dead on arrival)

W momencie otrzymania towaru, Klient powinien niezwłocznie sprawdzić ich stan i upewnić się, że wszystko jest prawidłowe. Jeżeli jakość i ilość dostarczonych produktów nie jest poprawna lub gdy plomby zabezpieczające opakowanie są uszkodzone, Klient powinien odmówić odbioru, i skontaktować się jednocześnie z MemoriasUSB pod numerem telefonu 58 682 15 61 w terminie dwudziestu czterech (24) godzin. Nasz dział sprzedaży odpowie na Twoje zapytanie w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin.

Każda skarga lub wniosek wysłany po upływie pięciu (5) dni roboczych od dostawy towaru nie będzie rozpatrywany. Nie przyjmujemy żadnych roszczeń dotyczących jakiegokolwiek artykułu, akcesoria w zakresie niezgodności z zamówieniem Klienta .

Roszczenie zostanie przyjęte po tym jak materiał zostanie sprawdzony przez nasz dział techniczny. Rozpatrzenie roszczenia nie jest określone czasowo i w każdym przypadku może być inne.

Wróć

5.2 Autoryzacja Zwrotu Towaru (RMA)

Jeśli napotkasz jakiekolwiek wady produkcyjne, prosimy o kontakt z naszym działem pomocy technicznej na maila: support@memoriasusb.pl

Nasz przedstawiciel handlowy prześle Ci formularz naprawy (otworzyć go tutaj) , abyś mógł opisać swój problem.

Po otrzymaniu formularza naprawy, podamy ci numer naprawy (RMA), który należy umieścić na karcie pocztowej (otwórz go tutaj) , która będzie już zawierała nasz adres. Wydrukuj, dołączyć ją do paczki i wyślij nam towar który uznajesz za wadliwy na nasz koszt.

Po otrzymaniu towaru, sprawdzimy go i przeprowadzimy stosowne testy. Jeżeli towar jest wadliwy, dokonamy naprawy lub wymienimy go na nowy.

MemoriasUSB dołoży starań, aby zachować oryginalne właściwości produktu, ale nie zagwarantuje personalizacji urządzeń w wyniku wymiany lub naprawy. Jeżeli produkt nie może zostać naprawiony lub wymieniony na taki sam, MemoriasUSB zastrzega sobie prawo do świadczenia Klientowi innego produktu o podobnych cechach.

W żadnym wypadku roszczenia nie zostaną przyjęte z powodu zużycia lub codziennego użytkowania produktu. Klient będzie odpowiedzialny za wybór produktu, który najlepiej odpowiada jego potrzebom.

Wróć

5.3 Roszczenia i koszty zwrotu

MemoriasUSB pokryje wszelkie koszty związane ze zwrotem produktów, jak również wydatków związanych z ich ponowną wysyłką do Klienta.Jeśli nasz Dział Techniczny stwierdzi że nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe usterki, koszty wysyłki obciążają klienta.

Pobieramy minimalną opłatę w wysokości 120 złotych za koszty manipulacyjne wynikające z jakichkolwiek zwrotów z powodu błędów popełnionych przez Klienta, które zostaną odliczone od stosownej wypłaty kredytu.

Wróć

6. Warunki finansowe

6.1 Ceny

Ceny podane na naszej stronie nie zawierają obowiązującego podatku VAT. Koszty dostawy, obróbki lub pakowania mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia niestandardowego wystawimy fakturę pro-forma informując jednocześnie o dokładnym koszcie zamówienia, który może różnić się nieznacznie od podanego na stronie z przyczyn niezależnych od MemoriasUSB.

Wróć

6.2 Fakturowanie i płatności.

Na pdst. Faktury proforma wystawionej przez MemoriasUSB, klient zobowiązuje się zapłacić 100 procent ceny zamawianych produktów.

Uwaga! - Nie wysyłamy zamówionych towarów bez udokumentowania całkowitej wpłaty.

Akceptujemy płatności przelewem lub potwierdzonym czekiem. Proszę wysłać przelew na nasze konto Deutsche Bank PBC SA: PL55 1910 1048 2307 0166 2225 0002 Skonsultuj warunki zakupu ze swoim handlowcem.

Każda kwota niezapłacona w terminie zostanie zwiększona o jeden i pół procent (1,5%) miesięcznie, licząc od daty braku płatności. W przypadku braku wpłaty należności , sprawa zostanie przekazana do naszego działu prawnego.

W przypadku braku płatności jakichkolwiek kwot (w tym odsetek i kar), MemoriasUSB nie dostarczy towaru, zachowując tytuł własności do towarów w celu gwarancji płatności.

Do momentu gdy MemoriasUSB powiadami klienta o dosetępności towaru, Klient nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie, jak również za ewentualne spowodowane szkody.

Wróć

7. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe które otrzymujemy w momencie zapytania nas o ofertę zostaną dodane do pliku 'potencjalnych klientów' prowadzonego przez MemoriasUSB. Będziemy korzystać z tych danych osobowych do realizacji zlecenia, dopóki nie zostanie przyjęte. Jeśli ostatecznie Klient zaakceptuje ofertę, dane te prześlemy z pliku 'naszych potencjalnych klientów' do pliku 'naszych klientów' w celu realizacji zamówienia i relacji biznesowej.

Będziemy również korzystać z danych do wysyłania informacji handlowych o MemoriasUSB. Klient może zaznaczyć 'nie chcę otrzymywać informacji handlowych' w polu w formularza zamówienia. Można także wycofać zgodę w późniejszym terminie w formie pisemnej na lopd@memoriasusb.com.

Użytkownicy mają prawo do dostępu do swoich danych, usunięcia ich lub zmiany, mogą wycofać swoją zgodę na przetwarzanie w formie pisemnej, w jakikolwiek sposób który potwierdzi dowód wysłania i otrzymania wniosku do wydziału komunikacji: Polígono Industrial Európolis, Calle Sofía 10 - 28232 Las Rozas (Madrid) lub na e-mail lopd@memoriasusb.com.

Wróć

7.1 Ochrona danych osobowych. Usługi opracowywania oprogramowania

Pliki które klient nam dostarcza przy zamówieniu usługi wgrania danych do pamięci USB będą traktowane z dużą poufnością. Dane te będą wykorzystywane w celu zrealizowania zamówionej usługi i zostaną usunięte z naszych plików w momencie zaspokojenia potrzeby klienta.

Wróć

8. Modyfikacja i jej ważność

MemoriasUSB zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnych warunków kiedy uzna to za stosowne. Wersja zaakceptowania w danym momencie będzie wersją która dostosuje się do Twojego zamówienia.

Wróć

9. Obowiązujące prawo i sądy

Umowa będzie podlegać ustawodawstwu Polski oraz w stosownych przypadkach do regionalnych przepisów.

W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji lub wykonania niniejszej umowy, strony będą dążyć do osiągnięcia uzgodnionych i polubownych rozwiązań, z możliwością korzystania z usług prawnika.

Wróć

10. Akceptacja Ogólnych Warunków

Składając zamówienie u Memorias USB, akceptują Państwo wszystkie warunki bez zastrzeżeń.

Wróć